Terms and conditions

Factuurvoorwaarden

 
Artikel 1: Definities
1.1 Fotograaf: Digitalclickx (Lieven De Cock)
1.2 De wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de diensten van de fotograaf teneinde een creatie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht.
 
Artikel 2: Inroepbaarheid factuurvoorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op de relatie tussen partijen ongeacht eventuele andersluidende bedingen gehanteerd door de wederpartij.
2.2 Andere of tegengestelde voorwaarden van de wederpartij worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer zij uitdrukkelijk, schriftelijk door de fotograaf worden aanvaard. Het stilzwijgen van de fotograaf kan in geen geval als aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.
 
Artikel 3: Prijs, offertes en annulering van opdrachten
3.1   Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die in de offerte worden bekendgemaakt. De prijs is berekend op basis van de prijzen en lonen op datum van de bestelling. De fotograaf behoudt zich het recht voor om ingeval van eventuele stijging van een van deze factoren de prijzen aan te passen. Meerwerken en supplementen worden vanzelfsprekend afzonderlijk aangerekend.
3.3 Ingeval van annulering van de opdracht door de wederpartij, heeft de fotograaf – behalve ingeval van overmacht – recht op een forfaitaire schadevergoeding, en dit bovenop de vergoeding van de reeds gemaakte kosten, als volgt:
-        bij annulering tot 24 uur voordien: minstens 20% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs;
-        bij annulering tot 48 uur voordien: minstens 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs;
-        bij annulering tot 72 uur voordien: minstens 10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
Het voormelde doet geen afbreuk aan het recht van de fotograaf om de werkelijk geleden schade/gederfde winst te bewijzen en te vorderen.
 
Artikel 4: Onkosten
4.1  De fotograaf is steeds gerechtigd van de wederpartij een voorschot voor de kosten te vragen.
4.2 Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de wederpartij. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de wederpartij, hetzij rechtstreeks door de fotograaf aan de wederpartij gefactureerd.
 
Artikel 5: Betaling
5.1 De facturen zijn betaalbaar op het adres van de fotograaf.
5.2 De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen.
5.3 Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betalingen op de vervaldag van de factuur, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 Euro.
5.4 Bij niet-betaling heeft de fotograaf het recht om op dat moment schuldvergelijking toe te passen tussen de door hem aan de wederpartij verschuldigde bedragen, ongeacht of deze al opeisbaar zouden zijn, en het bedrag van de openstaande schuld van de wederpartij anderzijds.
5.5 Fotoproducten (afdrukken, canvassen, fotoboekjes, fotowaaiers, kaartjes, e.a) worden door de fotograaf pas besteld bij een – behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst – door de fotograaf vrij te kiezen leverancier na integrale betaling van de factuur.
5.6 Elkeen die aan de fotograaf een opdracht heeft toevertrouwd met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.
 
Artikel 6: Leveringstermijn 
6.1 De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsproblemen die kunnen worden toegeschreven aan een derde.
6.2 Indien geen leveringstermijn tussen partijen is overeengekomen, verbindt de fotograaf er zich toe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep.
 
Artikel 7: Kwaliteit van het werk
7.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
7.2 De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis en kunnen geenszins als een resultaatsverbintenis gekwalificeerd worden.
 
Artikel 8: Klachten
8.1 Klachten met betrekking tot de levering en/of de uitvoering van de diensten dienen per aangetekende brief ter kennis worden gebracht aan de fotograaf binnen de acht dagen na factuurdatum.
8.2 Bij gebreke aan protest binnen voormelde termijn, worden de levering en/of de factuur geacht te zijn aanvaard.
 
Artikel 9: Het auteursrecht en reproductierecht
9.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, behoudt de fotograaf het auteursrecht op zijn werken. Negatieven, transparanten, schetsen, lay-outs, dia’s en digitale bestanden blijven eigendom van de fotograaf.
9.2 Met uitzondering van eigen gebruik, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of ander gebruik verboden, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de fotograaf (hetgeen persoonsgebonden is en geenszins overdraagbaar is aan derden).
9.3 De werken van de fotograaf kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen.
9.4 Foto’s die – mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating – voor professionele, commerciële of non-profit doeleinden gebruikt of gereproduceerd worden in een toegelaten vorm moeten steeds volgende copyright formule vermelden: “© Digitalclickx.com”. Indien mogelijk dient de link naar de website www.digitalclickx.com eveneens vermeld te worden.
9.5 Het is niet toegestaan om de gemaakte foto’s te publiceren in print en/of online in een andere uitsnede, collage of andere bewerking, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de fotograaf.
9.6 Het is ten stelligste verboden om foto’s op te sturen naar een fotowedstrijd zonder de voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 
Artikel 10: Portretrecht
10.1 De wederpartij geeft de fotograaf het recht om de gemaakte foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden, evenals voor tentoonstellingen, fotowedstrijden en publicaties in print en op het internet. De wederpartij ontvangt hiervoor geen vergoeding/restitutie.
10.2 Indien de wederpartij uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven, dient de wederpartij dit vooraf schriftelijk mee te delen aan de fotograaf.
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij. Alle schade die de bestelling tijdens het transport zou oplopen, valt buiten de verantwoordelijkheid van de fotograaf.
11.2 De fotograaf mag er bij de uitvoering van zijn opdracht van uitgaan dat de wederpartij toestemming kreeg van elke mogelijke (auteurs)rechthebbende. De wederpartij is volledig aansprakelijk hiervoor en de fotograaf kan geenszins hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De wederpartij dient desgevallend de fotograaf te vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingesteld met betrekking tot de door de wederpartij bestelde diensten/producten, met inbegrip van elke eis inzake beweerde intellectuele eigendomsrechten.
11.3 De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig schadelijk en/of onwettig gebruik van de afgeleverde diensten/producten door de wederpartij, noch door derden.
 
Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
12.1  Het Belgisch recht is van toepassing.
12.2 Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.